Advantages of Nefes

Clean air of AYDOS forest.

Azure seascape.

Large landscape and social facilities.

Engineering system that protects the future through the courtesy of gray water system.

Useful architectural vision.

Central location and easy Access.

Affordable prices and high value investment.

We Protect the Future

We want to leave a clean environment and a healthy breathe to our children.

We try to use water wisely in every detail to offer a sustainable life. That's why your domestic wastewater has a very special place in MSY Nefes

We will purify the wastewater flowing from the sinks and showers to the city network and store it together with the rain water in the basement by the the courtesy of gray water system which is carefully integrated into the architectural details of our Project. We will save 50% water in natural water resources through the courtesy of reuse of recycled waste water.

Nefes Gallery

Easily Reach Nearby

Metro (Subway)

5 min

Marmaray

8 min

Coastal Path

7 min

IDO (Yalova-Adalar)

7 min

Eurasia Tunnel

20 min

15 Temmuz Şehitler Bridge

20 min

Fatih Sultan Mehmet Bridge

30 min

Yavuz Sultan Selim Bridge

40 min

Osmangazi Bridge

30 min

E-5 (D 100 Highway)

5 min

European Route E-80 (TEM)

10 min

Sabiha Gökçen Airport (SAW)

10 min

İstanbul Airport (IST)

60 min

Nefes- The Fascinating

Imagine the Sea of Marmara as a part of your home, listen to the peaceful waves, and get ready to greeting of Aydos Forest’s you with the visual feasts every season. You will make many nice memories in your life in MSY NEFES.

Address

MSY Nefes Satış Ofisi‚ Çınardere Mah. 450 Konutlar Cad. No: 20 Pendik/ISTANBUL

E-Mail

FILL OUT THE FORM TO GET INFORMATION

MSY YAPI TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA INTERNET ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Okan Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://msyyapi.com.tr’den yer alan MSY YAPI Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı kapsamında, internet erişim kaydınızın tutulması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacı doğrultusunda, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet erişimi sağlamanız yöntemi ile elektronik ortamda, internet erişim kaydınızın tutulması amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://msyyapi.com.tr ’den ulaşabileceğiniz MSY YAPI Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.